De website van Verboom Timmerbedrijf is vandaag gesloten. Morgen zijn wij weer online bereikbaar.

"Betrouwbaar, kwaliteit & vakmanschap"

Jaap Verboom

Timmerwerk wit

Algemene voorwaarden

Verboom Timmerbedrijf houdt van open en eerlijk zakendoen. Op al ons werk zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. 

Hieronder kunt u deze rustig lezen. Onderaan de pagina vindt u een link naar een pdf-document om de Algemene Voorwaarden eventueel te kunnen printen. Ontvangt u de Algemene Voorwaarden liever per post? Op uw eerste verzoek worden deze gratis per post verzonden. 

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden of over andere zaken? Wij horen ze graag.

 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van Verboom Timmerbedrijf gevestigd te Ede, hierna te noemen de gebruiker. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en wederpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2 Aanbiedingen / offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding door de wederpartij wordt aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand als gebruiker en wederpartij de overeenkomst hebben ondertekend of gebruiker met de uitvoering ervan start. Eventuele wijzigingen op de overeenkomst komen tot stand door aanbod en aanvaarding.
 3. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Het risico van onjuiste gegevens bij een telefonisch gegeven opdracht, berust bij de wederpartij.
 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden.

3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Gebruiker is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 4. Gebruiker is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de wederpartij voor te leggen.

4 Aanneming van werk

 1. Hetgeen in de navolgende artikelen 5, 6, en 7 is bepaald, is van toepassing zolang de aard van de overeenkomst zich daartegen niet verzet.

5 Specifieke bepalingen bij aanneming van werk

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat gebruiker tijdig beschikt over:
  • alle informatie waarover wederpartij beschikt, voor zover dit nodig is om het werk en eventueel onderhoud te realiseren;
  • het terrein waarop het werk moet worden gerealiseerd;
  • de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen;
  • alle gegevens en/of goederen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Indien aan bovenstaande niet of niet tijdig is voldaan, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. In elk geval zal de bouwtermijn met de duur van de vertraging worden verlengd.
 3. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan wederpartij toerekenbaar is.
 5. Wederpartij is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. Dit laat de waarschuwingsplicht van gebruiker onverlet.
 6. Indien wederpartij levering van goederen aan gebruiker voorschrijft, is wederpartij er voor verantwoordelijk wanneer die goederen functioneel ongeschikt zijn. Hiervan is sprake als ze naar hun aard niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de overeenkomst bestemd zijn. Deze bepaling laat de waarschuwingsplicht van gebruiker onverlet.
 7. Wederpartij mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van gebruiker zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan een ander overdragen.
 8. Gebruiker is bevoegd (onderdelen van) het werk door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten.
 9. Gebruiker is niet verplicht te contracteren met een door wederpartij aangegeven hulppersoon, indien gebruiker de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.
 10. Gebruiker dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch de wederpartij noch derden nodeloos hinder hebben en dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 11. Gebruiker is (met inachtneming van artikel 16) aansprakelijk voor schade aan het werk of (andere) eigendommen van de wederpartij, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van gebruiker, zijn personeel, onderaannemers of leveranciers.
 12. Gebruiker is verplicht alle aanspraken uit hoofde van garanties die hem door hulppersonen of leveranciers worden verstrekt aan wederpartij over te dragen.
 13. Gebruiker is gerechtigd tijdens de werkzaamheden op het werkterrein reclame aan te brengen.
 14. onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.

6 Wijziging van de overeenkomst

 1. De wederpartij is gerechtigd om wijzigingen aan gebruiker op te dragen. Gebruiker zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt.
 2. Gebruiker is niet verplicht een door wederpartij opgedragen wijziging uit te voeren indien:
  • de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of
  • de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of
  • de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat gebruiker zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of
  • de uitvoering van de wijziging voor gebruiker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn.
 3. Indien gebruiker weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk de wederpartij meedelen.
 4. Gebruiker is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigen, voor zover het resultaat ervan beantwoordt aan de bepalingen van de overeenkomst.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Wederpartij wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging.
 7. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de wederpartij hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

7 Opneming en oplevering

 1. De opneming van het werk geschiedt op aanvraag van gebruiker. Datum en tijdstip van de opneming worden aan wederpartij acht dagen van tevoren schriftelijk meegedeeld.
 2. Nadat het werk is opgenomen, deelt de wederpartij binnen acht dagen aan gebruiker mee of het werk al dan niet is goedgekeurd, met opgave van de eventueel resterende kleine gebreken.
 3. Kleine gebreken die gevoeglijk binnen dertig dagen kunnen worden hersteld zullen geen reden geven tot onthouding van goedkeuring, mits zij aan een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 4. Neemt wederpartij niet tijdig op en/of geeft hij niet tijdig de goedkeuring danwel afkeuring met opgave van gebreken, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de geplande opneming te zijn goedgekeurd.
 5. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

8 Model, schets, advies, foto’s van het werk

 1. Is aan de wederpartij een model of schets getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 2. Een gegeven advies aan wederpartij is geheel vrijblijvend. Wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen.
 3. Gebruiker is gerechtigd om foto’s en informatie van het werk of van het geleverde te maken en deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, zoals de website van gebruiker en folders.

9 Levering van goederen

 1. Indien de overeenkomst (mede) verkoop en levering van goederen inhoudt, geldt voor dat gedeelte van de overeenkomst het bepaalde in dit artikel.
 2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 3. Het risico van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over op het moment vanaf de gereeddatum danwel wanneer de gebruiker de wederpartij bericht dat de zaken gereed zijn.
 4. Indien het niet mogelijk blijkt de goederen aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, danwel te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij om de koopprijs te voldoen onverlet.
 5. Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
 6. De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.
 7. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
 8. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 9. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
 10. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.

10 Uitlenen van personeel

 1. Voor zover de overeenkomst ziet op het uitlenen van personeel dat in dienst is bij gebruiker, geldt hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Gebruiker zal ervoor zorgdragen dat het personeel de deskundigheid de kwalificaties en de vereisten bezit zoals in de van toepassing zijnde wetgeving en eventueel in de overeenkomst nader gespecificeerd en dat het personeel volledig gekwalificeerd is om de werkzaamheden te verrichten zoals aangeven in de overeenkomst.
 3. Wederpartij zal volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en wederpartij vrijwaart gebruiker volledig voor alle consequenties, schade, kosten en verlies, die voortvloeien uit enig handelen of nalaten van het personeel tenzij in geval van opzet van het personeel met het doel de schade, kosten en/of verlies te veroorzaken.
 4. Het personeel zal de werkzaamheden uitvoeren onder de supervisie, aanwijzing en controle van wederpartij en in naam van wederpartij.
 5. Wederpartij zal volledig verantwoordelijk zijn voor en zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor het personeel en het naleven van de (arbo)-wetgeving. Wederpartij zal gebruiker vrijwaren en schadeloos stellen tegen en terzake van alle vorderingen, eisen, acties en procedures die worden gepretendeerd en/of ingesteld tegen gebruiker en/of personeel terzake van enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor welke wederpartij verantwoordelijk is volgens dit artikel.

11 Prijs en prijsverhouding

 1. De overeengekomen prijs van gebruiker is niet afhankelijk van de uitkomst van het overeengekomene.
 2. De overeengekomen prijs van gebruiker, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar, na volbrengen van de werkzaamheden of levering van goederen aan wederpartij in rekening gebracht tenzij wederpartij en gebruiker hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. De overeengekomen prijs is gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte.
 4. Gebruiker is in de navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  • indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  • indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  • in andere gevallen, dit met dien verstande dat de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. In geval van ontbinding is artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

12 Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. De termijn geldt als een fatale termijn.
 2. Indien wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
 3. Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
 4. Ingeval wederpartij niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke kosten berekend volgens de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). In afwijking van lid 2 wordt in dat geval de wettelijke rente in rekening gebracht aan de wederpartij.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

13 Reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde goederen dienen door wederpartij binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan gebruiker. De wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dient klachten die bij (op)levering redelijkerwijs niet zichtbaar waren, binnen twee maanden na ontdekking aan gebruiker te melden.
 2. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van gebruiker, integraal voor rekening van wederpartij.
 6. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 7. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, indien en voorzover:
  • gebrek of schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
  • gebrek of schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
  • gebrek of schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.
 8. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

14 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst per direct te beëindigen zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de opdrachtsom of enige schadevergoeding, indien:
  • Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.
  • Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van wederpartij is of dreigt te worden aangevraagd en derden beslag leggen ten laste van wederpartij.
 2. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien wederpartij de overeenkomst ontbindt of opzegt, heeft gebruiker aanspraak op:
  • een vergoeding van de in de overeenkomst vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging;
  • een vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de overeenkomst vastgelegde prijs dat de wederpartij verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de werkzaamheden;
  • een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die gebruiker op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Het bepaalde in dit artikel laat alle wettelijke rechten van gebruiker onverlet.

15 Annulering

 1. Indien de overeenkomst (mede) verkoop en levering van goederen inhoudt, geldt voor dat gedeelte van de overeenkomst in geval van beëindiging of annulering hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom, verplicht tot afname van reeds bestelde of (deels) gefabriceerde zaken, aldan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs, behoudens het recht van gebruiker om volledige schadevergoeding te vorderen. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker terzake.
 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 4. Het bepaalde in dit artikel laat alle wettelijke rechten van gebruiker onverlet.

16 Aanprakelijkheid en garantie

 1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag dat onder de door gebruiker danwel door de wederpartij afgesloten (CAR-)verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de verzekering valt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs met een maximum van € 2.000,00.
 2. Gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Gebruiker is niet aansprakelijk voor alle directe danwel indirecte-, gevolg-, en immateriële schade van wederpartij of derden op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door wederpartij of een (door wederpartij aangewezen) derde verstrekte onjuiste, onvolledige, of onvoldoende gegevens.
 4. Niet uitgesloten is de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
 6. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

17 Eigendom ontwerpen

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij gebruiker.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het opgeleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij terzake het voorgaande een gebruikrecht toe.

18 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

19 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en niet-werkbare dagen in het bedrijf van gebruiker en niet of niet tijdige levering door toeleveranciers, arbeidsongeschiktheid van gebruiker of werknemers van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, zijn 3a en 14.3c van overeenkomstige toepassing.

20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechterbank Gelderland is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Gebruiker heeft tevens het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Download hier de print versie van de Algemene Voorwaarden.